หน้าแรก / เว็บบอร์ด / Ch?u mai T?t mini ch? h?n 100.000 ??ng

Ch?u mai T?t mini ch? h?n 100.000 ??ng

tramanh3004123 2024-05-22 09:47:47 13 0

Ch?u mai T?t mini ch? h?n 100.000 ??ng


M?i ch?u mai mini cao kho?ng 40-60cm ?ang ???c các nhà v??n bán v?i giá 100.000 ??ng, m?c th?p nh?t trong 5 n?m qua.


Ông V?, ch? v?a cây c?nh ? B?n Tre, cho bi?t n?m nay v??n c?a ông ??a ra th? tr??ng lo?i mai cao 40-50 cm, v?i giá bán 99.000 ??ng. M?c này gi?m 20% so v?i n?m ngoái và là giá r? nh?t trong 5 n?m qua. "N?m ngoái, nh?ng cây mai cao 50 cm có giá t? 120.000-130.000 ??ng," ông V? chia s?. Giá mai vàng hoành 60 hi?n nay 2024 c?ng ph?n ánh s? bi?n ??ng c?a th? tr??ng, th? hi?n qua nhu c?u tiêu dùng thay ??i và xu h??ng ti?t ki?m c?a ng??i mua.


G?n 1.000 ch?u mai c? nh?, giá 100.000 ??ng m?i cây, c?ng ???c ông Tu?n ? C? Chi (TP HCM) bán cho khách s? ?? chuy?n ra mi?n B?c. Ông ??c tính l??ng bán n?m nay có th? gi?m m?t n?a so v?i n?m ngoái.


Trong khi ?ó, ông Ngh?a ? Cái M?n (B?n Tre) ?ã quy?t ??nh gi?m giá 20-30% ngay t? ??u v? T?t ?? "??y" 500 ch?u mai mini cho các m?i buôn. "Mai có nhi?u tán, hoa và ?? l?c n? nh?ng v?n ph?i h? giá ?? d? tiêu th? vì s?c mua y?u," ông nói.


Nhu c?u mua mai T?t mini t?ng caoÔng V? cho bi?t, nhu c?u mua s?m cây c?nh c?a ng??i tiêu dùng n?m nay có nhi?u thay ??i, h? ti?t ki?m h?n và ch?n mua các lo?i cây c?nh ch?ng T?t giá m?m thay vì chi vài tri?u ??ng nh? tr??c. Ng??i tr?ng c?ng chuy?n h??ng canh tác sang các cây nh? nhi?u h?n m?i n?m. Cây mai mini có th? ??p, phù h?p ?? ? bàn th? gia tiên và th? ??a, nên khá hút khách.


Ch?u mai giá 99.000 ??ng t?i nhà v??n Duy Khôi (B?n Tre) thu hút s? chú ý c?a nhi?u ng??i.


?? kích c?u, nhi?u nhà v??n ?ã gi?m giá bán m?c dù chi phí ch?m sóc t?ng cao. H? c?ng ??y m?nh bán qua kênh online ho?c livestream t?i v??n. Ông Ngh?a cho bi?t, nh? bán online nên ??n hàng trong tu?n qua ?ã t?ng 10%.


Theo các nhà v??n, mai mini ???c tr?ng và ghép ch?u trong kho?ng 2 n?m. Ng??i tr?ng s? ch?m sóc và t?o th? cho cây mai ? n?m th? 2, th??ng vào tháng 10 và 11 âm l?ch ?? k?p có n? và hoa n? ?úng d?p T?t.


Nhi?u ng??i tiêu dùng hi?n nay ?a chu?ng các lo?i cây c?nh nh? g?n, d? ch?m sóc và có giá thành h?p lý. Cây mai mini là m?t trong nh?ng l?a ch?n ph? bi?n, không ch? vì giá c? ph?i ch?ng mà còn vì v? ??p tinh t? và kh? n?ng thích nghi t?t v?i nhi?u không gian s?ng khác nhau. Vi?c bán mai vàng 5 cánh nguyên th?y c?ng ?ã thích nghi v?i th? tr??ng này.


Nhà v??n c?ng linh ho?t h?n trong vi?c ti?p c?n khách hàng. Ông V? cho bi?t, ngoài vi?c gi?m giá bán, các nhà v??n còn t?n d?ng các n?n t?ng tr?c tuy?n ?? gi?i thi?u s?n ph?m. "Chúng tôi th??ng xuyên t? ch?c các bu?i livestream t?i v??n, v?a ?? gi?i thi?u cây mai, v?a ?? t? v?n tr?c ti?p cho khách hàng. Ph??ng pháp này ?ã giúp chúng tôi t?ng doanh s? ?áng k?," ông chia s?.


N?m nay, ?? ??m b?o cây mai n? ?úng d?p T?t, các nhà v??n ?ã t?ng c??ng ch?m sóc và theo dõi k? l??ng các y?u t? nh? ánh sáng, n??c t??i và phân bón. "Chúng tôi b?t ??u t?o th? cho cây t? tháng 10 âm l?ch và ki?m soát k? l??ng l??ng n??c và dinh d??ng ?? cây ra hoa ?úng th?i ?i?m," ông Ngh?a cho bi?t thêm.


Nh?ng n? l?c này không ch? giúp các nhà v??n duy trì doanh thu mà còn mang l?i ni?m vui và s? hài lòng cho khách hàng trong mùa T?t. Cây mai mini không ch? là m?t s?n ph?m cây c?nh mà còn là bi?u t??ng c?a s? may m?n và th?nh v??ng, góp ph?n t?o nên không khí T?t ?m cúng và sum v?y cho m?i gia ?ình.


Ch?u mai 200.000 ??ng t?i nhà v??n Cái M?n (B?n Tre)


V?i nh?ng dòng mai cao trên 1m, các nhà v??n cho bi?t n?m nay ?a s? cho thuê, trong khi l??ng khách ??t mua gi?m t?i 70%. Riêng ch?u mai to, giá t? 40-50 tri?u ??ng m?t cây, các nhà v??n ? TP HCM, C? Chi, Long An cho bi?t khách ?ã ??t thuê m?t n?a v?i giá ?n ??nh. S? còn l?i s? ???c tr?ng bày t?i các h?i ch? Xuân d?p c?n T?t.


Ngoài cây mai kích c? nh?, cành ?ào mini c?ng ???c khách ?a chu?ng mua d?p T?t, v?i giá dao ??ng t? 80.000-150.000 ??ng. Nh?ng bó ?ào "d?m" ???c bó l?i t? 10 nhánh nh?, có giá 100.000-110.000 ??ng, gi?m 10% so v?i n?m ngoái.


Th? tr??ng hoa T?t n?m nay kém sôi ??ng h?n m?i n?m. S?n l??ng cung ?ng t? TP HCM, B?n Tre, Ti?n Giang, ?à L?t gi?m t? 5-30% so v?i n?m ngoái. Các nhà v??n tr?ng hoa k? v?ng giá bán vào d?p T?t Nguyên ?án 2024 s? gi? ? m?c t??ng ???ng n?m ngoái.


N?m nay, các nhà v??n ?ã chu?n b? nhi?u bi?n pháp ?? kích c?u, t? vi?c gi?m giá ??n c?i thi?n ch?t l??ng d?ch v?. Ông Ngh?a, ch? nhà v??n ? Cái M?n (B?n Tre), cho bi?t: "Chúng tôi ?ã t?ng c??ng ch?m sóc và ki?m tra cây th??ng xuyên ?? ??m b?o mai và ?ào ??u ??t ch?t l??ng t?t nh?t khi ??n tay khách hàng."


Các nhà v??n c?ng ??y m?nh bán hàng qua kênh tr?c tuy?n. "Vi?c bán hàng online giúp chúng tôi ti?p c?n nhi?u khách hàng h?n, ??c bi?t là nh?ng ng??i không có ?i?u ki?n ??n ch? hoa. Chúng tôi th??ng xuyên c?p nh?t hình ?nh và thông tin s?n ph?m trên các trang m?ng xã h?i," ông V?, m?t nhà v??n khác, chia s?.


Ngoài mai và ?ào, các lo?i hoa khác nh? cúc, lan, qu?t c?ng ???c nhi?u ng??i ?a chu?ng. Nh?ng ch?u hoa nh? g?n, d? ch?m sóc và có giá thành h?p lý ?ang tr? thành l?a ch?n ph? bi?n cho nhi?u gia ?ình. "Dù th? tr??ng kém sôi ??ng, nh?ng chúng tôi v?n th?y ???c ni?m vui c?a khách hàng khi ch?n mua nh?ng ch?u hoa xinh x?n v? trang trí nhà c?a," ông Tu?n, m?t nhà v??n ? C? Chi, nói.


V?i s? n? l?c không ng?ng c?a các nhà v??n và s? quan tâm c?a ng??i tiêu dùng, th? tr??ng hoa T?t v?n gi? ???c không khí r?n ràng, ?m áp. Nh?ng ch?u hoa, cành ?ào, hình cây mai vàng không ch? mang l?i s?c màu t??i m?i cho ngôi nhà mà còn g?i g?m hy v?ng v? m?t n?m m?i an lành, h?nh phúc.

เว็บบอร์ดลิเวอร์พูล : 0 ความคิดเห็น

Login to our site

Enter your username and password to log on: