หน้าแรก / เว็บบอร์ด / Ch?m s?c c?y mai sau T?t

Ch?m s?c c?y mai sau T?t

trankhoa856325 2024-05-11 14:24:49 5 0

Ch?m sóc cây mai sau T?t


Sau T?t Nguyên ?án, nh?ng ng??i yêu thích cây c?nh t?p trung vào vi?c ch?m sóc các lo?i cây c?nh khác nhau ?? chu?n b? cho mùa sau. Cây mai là m?t lo?i cây c?nh ?i?n hình n? hoa trong d?p T?t. Thông th??ng, trong nh?ng ngày T?t, cây mai n? hoa m?nh m?, vì v?y sau k? ngh?, h?u h?t cây mai ??u m?t m?i do thi?u lá ?? quang h?p ho?c thi?u n??c trong nh?ng ngày T?t. ?? ph?c h?i s? phát tri?n c?a mai vàng ? b?n tre, chúng ta c?n ch?m sóc chúng nh? sau:


1. Các v?t li?u c?n chu?n b?:


- Chu?n b? ??t ph? cho cây mai: M?t h?n h?p c?a r?m d?a, tro b?p và phân compost hòa quy?n v?i t? l? 1:1:1. Sau khi tr?n h?n h?p, phun n??c ?? r?a s?ch các ch?t ??ng trong r?m d?a. ?i?u này nên ???c th?c hi?n tr??c khi replant cây mai, kho?ng 7-10 ngày tr??c.


- Ch?t kích thích r? nh? Auxin Alpha NaNAA ho?c K-IBA và ch?t ?i?u ch?nh s? phát tri?n Vitamin B1 (Thiamine 99%).


- Kéo c?t cành s?c bén và dao.


2. Quy trình replant và ph?c h?i cây mai sau T?t:


- B??c 1: Sau T?t, t? ngày mùng 4 ??n mùng 5 c?a tháng âm l?ch, chuy?n cây mai vào v??n, ? m?t n?i mát m?, thông thoáng, ?? cho chúng d?n d?n thích nghi v?i ?i?u ki?n th?i ti?t bên ngoài trong kho?ng 1-2 ngày.


- B??c 2: C?t t?a tán c?a cây mai: S? d?ng kéo c?t cành chuyên nghi?p s?c bén ?? c?t t?a toàn b? tán cây mai. Lo?i b? t?t c? hoa, lá, cành nh? và cành y?u theo hình dáng tán ?ã quy ??nh. B?n có th? ?? l?i hai ph?n ? d??i và gi? m?t ph?n ? trên ?? t?o ra hình chóp cho cây mai, ??m b?o r?ng tán s? phát tri?n m?nh m? và ??p h?n vào n?m sau.


- B??c 3: X? lý r? c?a cây mai tr??c khi replant. Tr??c khi c?t m?t ph?n c?a r? cây mai, phun n??c nh? ?? d? dàng l?y ra t? ch?u. S? d?ng m?t con dao s?c ?? c?t r? kho?ng 20 cm t? thân cây. C?t th?ng xu?ng ?? hoàn toàn lo?i b? h? th?ng r? bên ngoài c?a cây mai. L?u ý r?ng vi?c c?t ph?i s?ch s?, tránh làm nát ??u r?. N?u con dao cùn, cây d? ch?t, m?c r? và phát tri?n kém sau khi c?t.- B??c 4: Replant cây mai: Sau khi x? lý r? c?a cây mai, ti?n hành replant nó vào ch?u c? mà không thay ??i. ??t cây mai ? gi?a và thêm h?n h?p ??t ?ã chu?n b? vào hai bên. ??m b?o r?ng h?n h?p ??t ???c nén ch?t vì nó ch? y?u ???c làm t? r?m d?a, phân compost và tro b?p, làm cho nó r?t nh?. N?u không nén ch?t, có th? có các khu v?c không ti?p xúc v?i h? th?ng r? c?a cây mai. L?p ??y toàn b? ch?u v?i h?n h?p ??t ?? gi? ?m cho cây mai. N?u b?n mu?n t?o cành c?y không khí cho cây, hãy làm ?i?u này tr??c T?t.


- B??c 5: X? lý ch?t kích thích r? cho cây mai: Chu?n b? ch?t kích thích r? theo n?ng ?? ???c khuy?n ngh? c?a nhà s?n xu?t. Phun n??c nh?, ?m b?ng m?t cái x?t s??ng là lý t??ng. Phun nh?, làm ?m toàn b? h?n h?p ??t, r?, thân, cành và lá c?a cây mai.


- B??c 6: Ch?m sóc hình ?nh hoa mai vàng ??p nh?t sau khi replant: Áp d?ng ch?t kích thích r? cho cây mai sau khi replant liên t?c trong kho?ng 3-5 l?n, v?i kho?ng cách 5-7 ngày gi?a các l?n áp d?ng. Sau m?t tháng, khi cây mai b?t ??u phát ra nh?ng l?c m?i, ti?n hành ??n giai ?o?n ch?m sóc ti?p theo.


Trong nh?ng ngày ??u sau T?t Nguyên ?án, vi?c ch?m sóc cây mai tr? nên vô cùng quan tr?ng ?? giúp chúng ph?c h?i sau k? ngh? và s?n sàng cho mùa phát tri?n m?i. Qua các b??c ch?m sóc k? l??ng, chúng ta có th? giúp cây mai ph?c h?i s?c kh?e và nhanh chóng phát tri?n m?nh m?. Vi?c cung c?p ??t ph? phong phú, c?t t?a t? m?, x? lý r? c?n th?n và áp d?ng ch?t kích thích r? là nh?ng bi?n pháp c?n thi?t ?? ??m b?o cây mai có m?t mùa xuân s?c t?t và ??p m?t.


B?n có th? tham kh?o bài vi?t: mai vàng kh?ng mi?n tây


Ch?m sóc cây mai không ch? là m?t ngh? thu?t mà còn là s? t??ng tác tình c?m gi?a ng??i tr?ng và cây c?nh. Vi?c quan tâm và ch?m sóc cây mai sau T?t không ch? giúp chúng ph?c h?i s?c kh?e mà còn là cách th? hi?n tình yêu và s? k? v?ng vào m?t mùa xuân m?i tràn ??y hy v?ng và thành công. Hãy dành s? quan tâm ??c bi?t cho cây mai c?a mình và h??ng th? nh?ng kho?nh kh?c yên bình và h?nh phúc bên c?nh chúng.

เว็บบอร์ดลิเวอร์พูล : 0 ความคิดเห็น

Login to our site

Enter your username and password to log on: