หน้าแรก / เว็บบอร์ด / Ch?m s?c v? B?n Ph?n Cho C?y Mai V?ng Theo Th?ng

Ch?m s?c v? B?n Ph?n Cho C?y Mai V?ng Theo Th?ng

trankhoa856325 2024-03-20 09:32:04 56 0
Vi?c bón phân cho cây mai vàng không ph?i là m?t k? thu?t ??n gi?n, vì nó liên quan ??n nhi?u m?t nh? nhu c?u dinh d??ng c?a cây ? m?i giai ?o?n, tình tr?ng s?c kh?e, ??c ?i?m c?a cây và tu?i th? c?a nó. N?u vi?c bón phân không ???c th?c hi?n ?úng cách, ch?t l??ng và hi?u qu? c?a phân ??i v?i cây s? không t?ng lên, và ?ôi khi có th? gây ra s? m?t cân b?ng trong s? phát tri?n c?a cây, d? b? nhi?m b?nh ho?c th?m chí làm cho cây ch?t.


Tr??c tiên, vi?c quan tr?ng là ph?i bón phân cho cây theo giai ?o?n phát tri?n c?a nó. ??i v?i mai nhi ngoc toan, có ba giai ?o?n c? th? trong quá trình phát tri?n ?nh h??ng l?n nhau:


1. Giai ?o?n H?i Ph?c và Phát Tri?n: ?ây là ??u n?m, th??ng sau mùa hoa T?t, cây ?ã dùng h?t n?ng l??ng ?? s?n xu?t hoa, ho?c v?i cây m?i ???c tr?ng t? n?m tr??c, chúng ?ang n?y ch?i m?i. Lúc này, cây c?n m?t l??ng dinh d??ng ?áng k? ?? tái t?o nhánh m?i và t?o ra sinh kh?i m?i. Do ?ó, cây c?n m?t l??ng l?n nit? trong quá trình tái t?o này. Giai ?o?n này r?t quan tr?ng ??i v?i vi?c ph?c h?i và phát tri?n m?nh m? c?a cây mai vàng. N?u ???c cung c?p ?? dinh d??ng cho s? phát tri?n t?t, các giai ?o?n sau s? thu?n l?i h?n cho s? phát tri?n c?a cây.


T? tháng 2 ??n tháng 5, các lo?i phân h?u c? nh? phân cá, bánh d?u ho?c phân h?u c? sinh h?c có th? ???c s? d?ng, kèm theo phân hóa h?c có hàm l??ng nit? cao ?? bón cho cây mai vàng.


??i v?i cây trong giai ?o?n phát tri?n, vi?c s? d?ng phân lá có th? ???c áp d?ng ?? h? tr? s? ph?c h?i nhanh chóng h?n. Vì h? r? c?a chúng th??ng y?u vào th?i gian này, ?i?u này làm cho vi?c h?p th? dinh d??ng qua r? tr? nên khó kh?n.


2. Giai ?o?n Hình Thành N?: B?t ??u t? gi?a n?m, t? tháng 6 ??n tháng 9. ??n tháng 6, lá c?a cây mai t?i các nguon mai vang ban tet ?ã chín và xanh t??i, và n? hoa ?ã b?t ??u phân hóa và hình thành trong giai ?o?n này. N?u ???c cung c?p ?? dinh d??ng, cây s? có s? phân bi?t n? rõ ràng vào th?i ?i?m này.


Trong giai ?o?n này, cây c?n m?t l??ng dinh d??ng ?? cho s? hình thành c?a n? hoa, v?i nhu c?u cao v? lân. L??ng lân ?? s? giúp cây t?o ra ?? hormone hoa, d?n ??n n? hoa phong phú và phát tri?n t?t.Ngoài ra, trong th?i gian này, ? khu v?c Nam th??ng có ?? ?m cao do mùa m?a, cây mai vàng d? b? nhi?m b?nh. Vi?c cung c?p ?? lân cho cây s? giúp nó h?p th? nit? t?t h?n, làm cho lá dày h?n và m?nh m? h?n, cây kh?e m?nh h?n và t?ng s? ch?ng ch?u v?i b?nh t?t.


N?u áp d?ng quá nhi?u nit? và không ?? lân trong giai ?o?n này, cây s? d? b? nhi?m b?nh, gây ra vi?c lá r?ng s?m vào cu?i n?m, d?n ??n vi?c hoa n? s?m tr??c T?t.


Trong giai ?o?n này, nên b? sung cho cây m?t l??ng nh? phân h?u c?, v?i phân vi sinh v?t lân h?u c? là l?a ch?n t?t nh?t, và c?ng có th? s? d?ng thêm m?t l??ng phân hóa h?c NPK có hàm l??ng lân cao.


3. Giai ?o?n Hoa N? Cho T?t Nguyên ?án: T? tháng 10 theo l?ch âm, n?u tr?ng ?úng cách, lá c?a cây mai vàng s? g?n nh? ng?ng phát tri?n, và lá vào th?i ?i?m này ?ang lão hóa và d? r?ng. Cây không còn s?n xu?t ra nh?ng ch?i m?i n?a và chu?n b? b??c vào giai ?o?n ra hoa.


Lúc này, lá ?ã chín ?ã hoàn thành nhi?m v? c?a mình và chu?n b? r?ng. Tr??c khi r?ng, dinh d??ng trong lá s? tr? l?i cho cây


Th?c hi?n vi?c thay ??t cho cây mai vàng sau T?t là m?t b??c quan tr?ng ?? ??m b?o cây phát tri?n m?nh m? và kh?e m?nh. Quy trình này b?t ??u b?ng vi?c chu?n b? ??t theo m?t t? l? phù h?p, th??ng là x? d?a k?t h?p v?i tr?u và ??t th?t. ??c bi?t, vi?c r?i m?t l?p tr?u d??i ?áy ch?u giúp cây d? dàng thoát n??c, t?o ?i?u ki?n t?t cho s? phát tri?n c?a h? r?. X? d?a gi? n??c và cung c?p dinh d??ng, trong khi ??t th?t và phân giúp cung c?p dinh d??ng c?n thi?t cho cây.


Tuy nhiên, trong ?i?u ki?n cây ki?t s?c sau mùa hoa, vi?c thay ??t có th? không mang l?i hi?u qu? nh? mong ??i, ??c bi?t là trong ?i?u ki?n th?i ti?t nóng n?c ? mi?n Nam. Trong tr??ng h?p này, thay vì thay ??t, vi?c bón phân ??m và kali ???c ?u tiên ?? giúp cây h?i ph?c và phát tri?n m?nh m? h?n. Vi?c thay ch?u và ??t ch? c?n khi b? r? c?a cây ?ã phát tri?n ??y ??.


Sau khi th?c hi?n vi?c thay ??t, bón phân là m?t b??c quan tr?ng ti?p theo ?? cung c?p dinh d??ng cho cây. Vi?c xác ??nh th?i ?i?m ph?c h?i và th??ng xuyên bón phân ít nh?t 2 tu?n m?t l?n s? giúp cây phát tri?n m?nh m? trong giai ?o?n sau T?t.


Ngoài ra, vi?c t?a cành c?ng là m?t ph?n quan tr?ng trong quy trình ch?m sóc cây mai sau T?t. T?a b?t cành ph? và hoa giúp t?o ?i?u ki?n cho cây phát tri?n m?nh m? h?n. ??ng th?i, vi?c ??a cây ra ánh n?ng m?t cách t? t? c?ng c?n ???c th?c hi?n ?? tránh shock cho cây.


??i v?i h?i cong ?ong mai vang thì vi?c ch?ng ngoài sân ho?c tr?ng trên ??t, vi?c nh?t b? các hoa còn l?i sau T?t là c?n thi?t ?? ??m b?o s?c kh?e và s? phát tri?n c?a cây.
เว็บบอร์ดลิเวอร์พูล : 0 ความคิดเห็น

Login to our site

Enter your username and password to log on: