หน้าแรก / เว็บบอร์ด / X? l? mai v?ng ?? n? hoa ??ng d?p T?t Nguy?n ??n

X? l? mai v?ng ?? n? hoa ??ng d?p T?t Nguy?n ??n

nguyenbich 2024-01-22 18:59:47 14 0

 


Hoa mai, ???c bi?t ??n trong ti?ng Anh là Apricot Flowers và có tên khoa h?c là Ochna integerrima, là m?t lo?i cây thu?c h? Mai (Ochnaceae) và ???c g?i là cây hoàng mai trong ti?ng Vi?t. Lo?i cây hoa mai vàng này r?t ph? bi?n và ???c nhi?u ng??i ?am mê mai vàng ?a chu?ng, ??c bi?t vào d?p T?t Nguyên ?án ? Vi?t Nam, ??c bi?t là ? mi?n Nam.


Ngu?n g?c c?a hoa mai xu?t phát t? Trung Qu?c, xu?t hi?n trên ??t n??c này t? h?n 3000 n?m tr??c. Theo ghi chép c?a Phí Cung ?n ??i Minh, hoa mai ?ã ???c yêu thích t? xa x?a, v?i nh?ng di?n ??t nh? "??c K? thích ng?m hoa mai trong giá l?nh." Vì v? ??p c?a hoa mai, nó ???c xem là m?t bi?u t??ng quan tr?ng, th?m chí là qu?c hoa, ? Trung Qu?c.


Ban ??u, hoa mai là m?t lo?i cây hoang dã, ch? y?u m?c ? nh?ng khu r?ng thu?c dãy Tr??ng S?n và ??ng b?ng sông C?u Long ? Vi?t Nam. Tuy nhiên, nh? kh? n?ng thích nghi t?t v?i ?i?u ki?n khí h?u nhi?t ??i và s? ch?m sóc c?n th?n, cây mai tr? thành m?t lo?i cây c?nh ph? bi?n, th??ng ???c tr?ng ?? ch?i T?t Nguyên ?án.


Ý Ngh?a c?a Hoa Mai Vàng trong Ngày T?t: Bi?u T??ng c?a Tài L?c và Th?nh V??ng


Hoa Mai Vàng tr? thành bi?u t??ng t?t lành trong ngày T?t Nguyên ?án, ??c bi?t là ? mi?n Nam Vi?t Nam. Nó không ch? làm ??p cho không gian mà còn mang theo ý ngh?a v? tài l?c, s? th?nh v??ng và giàu sang. Màu s?c t??i t?n c?a hoa mai c?ng ???c hi?u là bi?u t??ng cho hy v?ng m?t n?m m?i tràn ??y ni?m vui và h?nh phúc. Do ?ó, vi?c trang trí b?ng hoa mai không ch? là m?t nét ??p v?n hóa mà còn là cách th? hi?n lòng tôn kính và mong mu?n nh?ng ?i?u t?t lành trong n?m m?i.


?i?u ki?n thích h?p ?? mai sinh tr??ng, phát tri?n t?t


Thông th??ng, mai vàng ch? ???c tr?ng ? mi?n Nam và Trung b? mà không ???c tr?ng ? B?c b?. Lý do là vì mai là m?t lo?i cây ch? thích h?p ?? tr?ng ? nh?ng n?i có khí h?u khô nóng. ? nhi?t ?? t? 25 - 30 ?? C, mai sinh tr??ng và phát tri?n r?t t?t. N?u nh? nhi?t ?? cao h?n n?a, mai v?n có th? s?ng sót. Tuy nhiên, cây mai vàng không ch?u ???c th?i ti?t l?nh. Ngoài ra các gi?ng hoa mai vàng còn có nh?ng ??c ?i?m nh?: ?a sáng, ch?u h?n t?t, s? ng?p n??c, s? gió nên th??ng ???c tr?ng n?i kín gió h??ng ?ông Nam.


1. Th?i ?i?m x? lý cho mai vàng


1.1. Chu?n b? t? tháng 10 âm l?ch


H?n ch? bón phân ??m t? ??u tháng 10 âm l?ch.


Gi?a và cu?i tháng 11 âm l?ch, d?ng bón phân và gi?m t??i n??c ?? chu?n b? tu?t lá.


T? 7-10 tháng Ch?p, n?u th?y mai sung s?c và có n? l?n, n?u d? báo n?ng ?m, mai s? n? s?m.


1.2. Tr?y lá mai


Th?i ?i?m thích h?p tr?y lá là t? ngày 10 ??n ngày r?m tháng Ch?p.


Tr?y lá ph?i hoàn thành trong ngày ?? mai n? hoa ?úng d?p T?t Nguyên ?án.


No description available.


1.3. Xác ??nh ngày tr?y lá mai


Quan sát n? hoa trên cây ?? xác ??nh th?i ?i?m tr?y lá.


N?u n? hoa nh?, tr?y lá vào ngày 13 tháng Ch?p.


N?u n? hoa l?n, tr?y lá vào r?m ho?c 16 tháng Ch?p.


N?u n? hoa ?ã l?n, lùi ngày tr?y lá ??n 18, 19 ho?c 20 tháng Ch?p.


1.4. Tính toán th?i ti?t


Theo dõi th?i ti?t t? ngày 10 tháng Ch?p ?? quy?t ??nh th?i ?i?m tr?y lá.


Trong th?i ti?t ?m áp, tr?y lá tr?; th?i ti?t m?a to ho?c l?nh, tr?y lá s?m.


1.5. Qu?n lý sau tr?y lá


Theo dõi bi?n ??ng th?i ti?t sau tr?y lá.


Hòa loãng phân NPK ?? thúc cây n? hoa s?m n?u có kh? n?ng n? tr?.


Gi?m t??i n??c n?u có m?a rào ?? h?n ch? n? s?m.


=== >> Xem thêm: Nh?ng ??a ch? bán phôi mai vàng giá r? 2022


2. Cách l?t lá mai vàng


2.1. Ph??ng pháp l?t lá


Vi?c l?t lá ng??c ra sau ?? ti?t ki?m s?c và th?i gian, nh?ng c?n c?n tránh h? h?i n? hoa và cành.


L?t lá theo chi?u c?a lá ?? tránh x??c v?, nh?ng t?n nhi?u s?c, ??c bi?t ??i v?i ??t non.


2.2. M?c tiêu l?t lá


Tr?y s?ch lá non và lá già mà không gãy ng?n cành.


M?c tiêu là ?? cây mai n? hoa ?úng d?p T?t Nguyên ?án.


B?ng cách k?t h?p ch?t ch? gi?a vi?c quan sát n? hoa, tính toán th?i ti?t và k? thu?t tr?y lá, b?n có th? ??m b?o cây mai vàng n? hoa ?úng vào ngày T?t Nguyên ?án, mang ??n không khí l? h?i t??i vui và tràn ng?p s?c xuân.


Vui lòng liên H? cho chúng tôi ?? có ngay nh?ng cây mai vàng ??p nh?t trong d?p t?t 2024:


Thông tin liên h?:


?i?n tho?i/Zalo: 0905 888 999 – 0799 888 999 – 0888777777


Email: [email protected]


Facebook: V??n mai Hoàng Long


??a ch?: Tân Thi?ng, Ch? Lách, B?n Tre.


 

เว็บบอร์ดลิเวอร์พูล : 0 ความคิดเห็น

Login to our site

Enter your username and password to log on: