หน้าแรก / เว็บบอร์ด / Chia s? ph??ng ph?p Ch?m S?c Mai V?ng sau T?t c?a Chuy?n Gia

Chia s? ph??ng ph?p Ch?m S?c Mai V?ng sau T?t c?a Chuy?n Gia

rebornn07777 2024-01-13 13:38:17 21 0

 

 

Hoa mai vàng là bi?u t??ng truy?n th?ng không th? thi?u trong nh?ng ngày T?t c?a ng??i dân mi?n Nam. Tuy nhiên, sau nh?ng ngày T?t sum v?y, cây mai th??ng tr? nên y?u ?u?i và m?t s?c s?ng. ?? gi? cho cây kh?e m?nh và s?n sàng cho m?t mùa T?t m?i, hãy cùng tìm hi?u bí quy?t ch?m sóc mai vàng trong ch?u sau T?t c?ng nh? th?c m?c mai vàng có bao nhiêu lo?i t? nh?ng chuyên gia.

 

T?i sao c?n ch?m sóc mai sau T?t?

Dinh d??ng thi?u h?t: Trong nh?ng ngày T?t, cây mai t?p trung h?t n?ng l??ng ?? nuôi n? và hoa, d?n ??n m?t h?t dinh d??ng c?n thi?t cho s? phát tri?n sau này.

Thu?c kích thích quá m?c: Nhi?u nhà v??n s? d?ng quá nhi?u thu?c kích thích ra hoa tr??c T?t, làm y?u b? r? và gây suy gi?m s?c kháng.

Ch?m sóc không ?úng cách: Bón phân quá m?c, xót r?, s?c phân là nh?ng th?c t? khi?n cây mai m?t s?c kh?e và th?m chí có th? ch?t khô.

Cách ch?m sóc mai vàng sau T?t hi?u qu?

Th?i ?i?m ch?m sóc:

Ch?u trong nhà: Vào kho?ng m?ng 8 âm l?ch, ??a ch?u ra ngoài sân có ánh sáng nh? ?? cây thích nghi v?i môi tr??ng ngo?i vi.

Ch?u ngoài sân ho?c tr?ng ??t: Không c?n di chuy?n v? cây ?ã quen v?i ánh sáng. Vào gi?a tháng Giêng âm l?ch, b?t ??u ch?m sóc mai sau T?t.

B??c ch?m sóc:

B??c 1: T?a cành mai

S? d?ng kéo c?t cành ?? lo?i b? cành dài, cành nhi?m n?m b?nh, và nh?ng n? hoa còn l?i. T?a nh? nhàng ?? tránh làm t?n th??ng cây.

B??c 2: V? sinh cây

S? d?ng n??c phun m?nh ?? lo?i b? rêu và n?m m?c. Có th? s? d?ng bàn ch?i ?? làm s?ch n?u c?n thi?t.

B??c 3: Thay ??t

Ph?i tr?n ??t tr?ng t? m?n d?a, tr?u hun, ??t th?t, phân h?u c? v?i t? l? 4:3:2:1.

S? d?ng ??t s?ch h?u c? SFARM n?u không mu?n ph?i t? ph?i tr?n.

Lo?i b? l?p ??t c? xung quanh r? ?? t?o ?i?u ki?n cho r? m?i phát tri?n.

??t cây vào ch?u cây mai m?i h?n ch?u c? và thêm ??t m?i.

Ph? b? m?t b?ng l?p s?i nh? ho?c ??t nung SFARM ?? t?ng tính th?m m? và gi? ?m.

L?u ý: Không nên bón thêm phân hóa h?c ngay sau khi thay ??t ?? tránh gây s?c phân cho b? r?.


 

B??c 3: Kích r?

Sau khi th?c hi?n quá trình thay ??i ??t, vi?c quan tr?ng ti?p theo là kích r? cho cây mai. S? d?ng kích thích ra r? N3M theo li?u l??ng ???c h??ng d?n trên bao bì c?a s?n ph?m. Th?c hi?n quy trình này 3-4 l?n, v?i kho?ng cách gi?a m?i l?n là 7-10 ngày. B?ng cách này, b? r? mai s? phát tri?n nhanh chóng, giúp cây mau chóng h?i ph?c. Ngoài ra, có th? s? d?ng Atonik ho?c Mega 9.1.1 ?? phun lá, thân và t???i gô?c, có hi?u qu? cao nh?t khi th?c hi?n quy trình này 3-4 l?n, m?i l?n cách nhau 7-10 ngày.

B??c 4: T??i n??c

Dành th?i gian t??i n??c cho cây mai theo l?ch trình h?p lý. Trong ngày n?ng, hãy t??i n??c hai l?n vào sáng s?m và chi?u mát. N?u tr?i râm, t??i n??c m?t l?n trong ngày là ??. ??i v?i g?c cây, hãy t??i tr?c ti?p và x?t n??c tia nh? lên lá cây ?? t?o ra môi tr??ng ?m cho cây.

B??c 6: Bón phân

Sau kho?ng 15-20 ngày sau quá trình thay ??t, hãy b? sung phân h?u c? cho cây mai. S? d?ng 1-2kg/g?c v?i các lo?i phân nh? Phân trùn qu? Pb01 và phân trùn qu? SFARM viên nén. Nh?ng lo?i phân này giúp h? r? phát tri?n kh?e m?nh, t?ng c??ng s?c ?? kháng, và ng?n ch?n các b?nh h?i.

3/ Phòng tr? sâu b?nh h?i cho cây mai

??i m?t v?i sâu b?nh h?i nh? sâu ?n lá, sâu ??c thân, nh?n ?? và r?p m?m, b?n có th? áp d?ng nhi?u bi?n pháp khác nhau. S? d?ng vòi x?t n??c ? c??ng ?? m?nh ?? ??y lùi r?y m?m, ho?c phun dung d?ch t?i ?t g?ng cho cây khi m?t ?? r?y m?m cao. ??c bi?t, vào giai ?o?n tr? n? hoa, phun phòng tr? b?ng GE qu? ho?c tinh d?u s? ?? ng?n ch?n s? t?n công c?a ki?n, r?y m?m và sâu ?n t?p.

4/ M?o ?? nuôi d??ng dáng mai ??p sau T?t

Không nên bón phân ngay sau khi thay ??t ?? tránh gây h?i cho r? cây.

L?p cát và phân tr?n trên b? m?t ??t giúp cung c?p khoáng ch?t c?n thi?t, sau ?ó nén ch?t g?c cây ?? t?o s? ?n ??nh.

Giai ?o?n thay ??t là c? h?i ?? b? sung kali và nit?, ??m b?o cây có ?? d??ng ch?t.

T?n d?ng nh?ng c?n m?a ??u mùa ?? cung c?p n??c t? nhiên và làm cho cây kho? m?nh h?n.

>C?p nh?t giá mai vàng hi?n nay 2023 cho nh?ng ng??i m?i ch?i cây c?nh.

 

Hy v?ng r?ng nh?ng h??ng d?n trên s? giúp b?n ch?m sóc cây mai vàng m?t cách hi?u qu?, mang l?i s? r?c r? vào n?m m?i.

 

เว็บบอร์ดลิเวอร์พูล : 0 ความคิดเห็น

Login to our site

Enter your username and password to log on: