หน้าแรก / เว็บบอร์ด / Mai V?ng - M?a Xu?n 2023

Mai V?ng - M?a Xu?n 2023

annguyenhuynh58 2023-09-15 16:29:52 103 0

?am mê mai vàng , bi?u t??ng thúc ??y mùa xuân t?i, ?ã l?u gi? trong lòng ng??i dân mi?n Nam Vi?t Nam su?t hàng th? k?. ?ây là cây không th? thi?u trong m?i d?p T?t Nguyên ?án, ??c bi?t t?i vùng mi?n trung b? và ??ng b?ng sông c?u long. Trong bài vi?t này, chúng tôi s? cung c?p thông tin v? ngu?n g?c, ??c ?i?m, ý ngh?a, cách tr?ng và ch?m sóc cây Mai Vàng.

1. Ngu?n G?c Mai Vàng: • Mai vàng ?ã ???c ng??i Vi?t Nam thu?n hóa t? loài cây d?i khi h? di c? và khai kh?n mi?n Nam. Hoa mai vàng th??ng n? vào T?t Nguyên ?án, t??ng tr?ng cho mùa xuân ? mi?n Nam Vi?t Nam. • Tên khoa h?c c?a cây Mai Vàng là Ochna integerrima, thu?c h? Mai (Ochnaceae).2. ??c ?i?m C?a Mai Vàng: • v??n ??m mai vàng là cây lâu n?m, có th? s?ng trên 100 n?m. Thân cây to, r? l?i lõm, cành nhánh nhi?u, lá xen k? m?c.


 • Lá c?a Mai Vàng có màu xanh bi?c và m?t d??i có ánh vàng. Hoa Mai Vàng th??ng có 5 cánh nh?, nh?ng có tr??ng h?p lên ??n 9 - 10 cánh. • Mai Vàng là loài cây l??ng tính, có hoa ??c và hoa cái. Hoa th??ng n? vào mùa xuân và kéo dài kho?ng 3 ngày tr??c khi tàn.3. Phân Lo?i và Phân B? Mai Vàng: • Mai Vàng có nhi?u bi?n th?, bao g?m Mai Núi, Mai R?ng, Mai ??ng, Mai S?, Mai Chùm G?i, và Mai T? Bà. • Loài này phân b? t? nhiên ? r?ng Tr??ng S?n, t? Qu?ng Nam ??n Khánh Hòa, c?ng nh? ? các vùng núi và cao nguyên, nh?ng s? l??ng ít h?n. • Mai Vàng có s? phân b? r?i rác ? các t?nh mi?n Trung, t? Qu?ng Bình ??n Tây Ninh.4. Ch?m Sóc Cây Mai Vàng: • mai vàng ? b?n tre c?n ???c t??i n??c ??u ??n, ??c bi?t là vào mùa khô hanh. Dùng phân urê hòa n??c ?? t??i quanh g?c cây ho?c phun ?? cây h?i s?c nhanh h?n sau khi tr?i qua th?i k? khó kh?n. • V? sinh cây Mai Vàng b?ng cách phun n??c m?nh vào cây ?? lo?i b? rong rêu và n?m m?c. B?n c?ng có th? s? d?ng phân urê ?? lo?i b? n?m m?c b?ng cách phun và ch?i nh?. • ?? t?o dáng cho cây Mai Vàng, c?t t?a cành không c?n thi?t và u?n cành theo trình t? t? cành l?n ??n cành nh?.Nh? v?y, Mai Vàng không ch? là bi?u t??ng mùa xuân mà còn là m?t ph?n quan tr?ng c?a v?n hóa và truy?n th?ng Vi?t Nam. Ch?m sóc và t?o dáng cho cây Mai Vàng ?òi h?i kiên nh?n và tâm huy?t, nh?ng ?ó c?ng là m?t ph?n c?a s? tôn tr?ng ??i v?i s? ??p ?? và ý ngh?a c?a loài cây này.

 

เว็บบอร์ดลิเวอร์พูล : 0 ความคิดเห็น

Login to our site

Enter your username and password to log on: