หน้าแรก / เว็บบอร์ด / Kinh nghi?m ch?i x? d?ch t? c?c cao th?

Kinh nghi?m ch?i x? d?ch t? c?c cao th?

tranvandn343 2022-12-05 10:34:25 190 0

Xì dách hay Blackjack là m?t hình th?c trò ch?i liên quan t?i b? bài Tây thông d?ng. Xì dách ???c ?a d?ng ng??i ?a thích do lu?t ch?i và cách ch?i t??ng ??i ??n gi?n. M?c d?u v?y, b?n ko thu?n ti?n th?ng l?i trong xì dách gi? d? không Tìm hi?u v? kinh nghi?m cách ch?i bài xì dách! Bài vi?t c?a cao thu s? mách nh? n?i dung này trong bài vi?t ti?p sau ?ây.


1. Lu?t ch?i bài xì dách


Bài xì dách cùng s? d?ng b? bài Tây 52 lá. Lúc b?t ??u ch?i, 2 lá bài s? ???c chia cho m?i ng??i, sau ??y ng??i ch?i trong th?i k? ch?i ti?p di?n b?c thêm nh?ng lá bài khác. L?y c?t m?c 21 ?i?m, ng??i ch?i s? quy?t tâm tính toán ?? ??t ???c t?ng ?i?m t? tr? giá c?a các lá bài, sao cho càng g?n ho?c b?ng v?i m?c ?ó.


1.1. Quy ??nh v? ng??i ch?i và cách chia bài


M?i game bài ??u có quy ??nh riêng v? cách chia bài và s? l??ng ng??i ch?i. ??i v?i lu?t bài xì dách, ng??i ch?i trong m?t ván ??u th??ng nh?t t? 2 - 4 ng??i, không ???c có thêm ng??i th? 5. M?t ng??i ??ng ra làm vai trò “nhà cái”. R?t nhi?u nh?ng ng??i ch?i còn l?i tr? nhà cái ph?i ti?n hành c??c 1 vài ti?n nh?t ??nh cho m?i ván ch?i. Trong tr??ng h?p th?ng cu?c, s? ti?n th??ng nh?n ???c luôn cao h?n s? ti?n b?n c??c. Tuy nhiên, trong tình tr?ng thua, ng??i ch?i ph?i m?t s? ?ông s? ti?n c??c cho nhà cái.


?? gi? v? trí nhà cái, ng??i ch?i ph?i s? h?u m?t vài ti?n l?n h?n ho?c ít nh?t là b?ng v?i t?ng ti?n c??c c?a toàn b? ng??i ch?i cùng l?i. Trên h? t?ng bình ??ng nh? nhau, các ng??i ch?i và nhà cái ??u ??i kháng v?i nhau trong m?t ván ??u.


Nh? ?ã ?? c?p, bài xì dách b?t ??u v?i vi?c chia hai lá bài cho m?i ng??i ch?i. Nh?ng lá bài không ???c chia h?t s? ???c nhà cái gi? l?i ?? b?c lên sau ?ó nh?ng ko ?? l? cho nh?ng ng??i ch?i nhìn th?y giá tr? c?a bài.


1.2. H??ng d?n cách tính ?i?m trong bài xì dách


Ng??i ch?i tùy vào ?i?m s? khi c?ng ph?n l?n hai lá bài trên tay mà có th? quy?t ??nh b?c thêm bài ho?c không. L??t b?c bài sau h?t thu?c v? nhà cái. Cách tính ?i?m trong bài xì dách c? th? nh? sau:


- Th? nh?t, s? ?i?m s? t??ng ?ng v?i Con s? trên lá bài ??i v?i các quân bài trong kho?ng hai ??n 10.


- Th? 2, m?i lá bài ???c tính chung là m?t ?i?m ??i v?i các quân bài J, Q, K.


- Th? ba, quân bài Át là quân ??c bi?t nh?t trong cách tính ?i?m bài xì dách. Vì quân bài này trong nh?ng tình tr?ng không gi?ng nhau s? ???c linh ??ng tính là 11 ?i?m, 10 ?i?m và 1 ?i?m.


- Tính ?i?m bài xì dách b?ng cách c?ng l?i ph?n ?ông ??y ?? s? ?i?m c?a các quân bài trên tay ng??i ch?i.


2. Cách ch?i bài xì dách ??n thu?n nh?t


Bi?t cách ch?i bài xì dách, ng??i ch?i s? n?m ???c cách tính ?i?m c?a t?ng giai ?o?n. T? ?y có th? xây d?ng ???c chi?n thu?t riêng cho mình. Chi?n thu?t ?ây có th? là chi?n thu?t có nên b?c bài hay gi?i h?n l?i, c??c ti?n ra sao,... Cách ch?i bài xì dách chia làm 2 công ?o?n c? th? nh? sau:


2.1. Giai ?o?n 1


giai ?o?n Ban ??u là giai ?o?n tính t?ng ?i?m c?a hai lá bài ???c chia cho ng??i ch?i. Trong tr??ng h?p ng??i ch?i s? h?u 2 lá bài trong các tình tr?ng sau, nên gi?i h?n luôn ?? nh?n ti?n th?ng c??c v? mình:


- Th? nh?t, 2 quân bài Át (Xì bàng)


- Th? hai, trong hai quân bài có m?t quân Át và m?t quân trong các quân K, Q, J, 10.


ví nh? hai tình hu?ng trên r?i vào tay nhà cái, ??ng ngh?a v?i vi?c nhà cái th?ng l?n, ?n h?t toàn b? ti?n c??c c?a nh?ng ng??i ch?i. Ch? tr? lúc có m?t trong các ng??i ch?i có bài cao h?n ho?c b?ng v?i t?ng ?i?m c?a nhà cái.


H??ng d?n cách ch?i bài xì dách chi ti?t và ??y ?? nh?t


hai.2. Giai ?o?n hai


công ?o?n Ti?p ??n là giai ?o?n b?c thêm bài ch?a ???c chia. Ng??i ch?i trong cách ch?i bài xì dách có quy?n b?c thêm nh?ng lá bài sau lúc ?ã tính ?i?m 2 lá Vi?c ban ??u xong. Tuy v?y ng??i ch?i c?ng có th? ch?n cách d?ng không b?c bài n?a, ??m b?o sao cho t?ng ?i?m các lá bài trên tay n?m t? t? 16 - 21 ?i?m. Các thu?t ng? xu?t hi?n trong bài xì dách nh? sau:


- Th? nh?t, t?ng ?i?m d??i 16 là bài Non.


- Th? 2, t?ng ?i?m trong kho?ng 16 - 21 ?i?m là bài ??.


- Th? ba, t?ng ?i?m l?n h?n 21 ?i?m là bài Qu?c (Quá). Trong tình hu?ng này ng??i ch?i s? không ???c quy?n b?c thêm bài n?a.


th? t? ?ánh trong xì dách k? t? phía bên ph?i c?a nhà cái, sau ?y ?ánh l?n l??t theo chi?u kim ??ng h?. M?i ng??i ch?i s? tu?n t? b?c các lá bài lên cho t?i khi gi?i h?n không b?c n?a.


Các ng??i ch?i tr? nhà cái ph?i có t?ng ?i?m các lá bài t? 16 ?i?m tr? lên, tr??c lúc nhà cái th?c hi?n vi?c ki?m bài. Ng??i ch?i s? b? x? thua cu?c ví nh? không ?em t?i ?i?m này. Vi?c so bài s? ti?n hành ??i v?i h? h?t nh?ng ng??i ch?i còn l?i. Nhà cái s? ?n ph?n c??c c?a ng??i ch?i nào có t?ng ?i?m nh? h?n ?i?m c?a nhà cái. Ng??c l?i, gi? d? ng??i ch?i có ?i?m cao h?n nhà cái, nhà cái s? ph?i thanh toán c??c b?ng s? ti?n mà ng??i ch?i ?ó ?ã c??c Ban ??u. X? hòa n?u c? 2 b?ng ?i?m.


Ngoài ra b?n còn có th? tham kh?o thêm Huong dan cach tinh toan trong xi dach danh cho nguoi moi choi s? giúp b?n ch?i xì dách hi?u qu? h?n.


hai.3. 1 S? tr??ng h?p ??c thù


Trong tr??ng h?p ng??i ch?i g?p các lá bài này:


- Ng? linh: Ng??i ch?i s? th?ng tuy?t ??i n?u nh? có t?ng ?i?m nh? h?n 21 ?i?m c?a 5 lá bài. M?c d?u v?y, n?u nh? 2 bên ??u s? h?u ng? linh thì vi?c th?ng hay thua d?a vào vi?c so ?i?m xem bên nào cao h?n.


- Quá 21 ?i?m: ng??i nào ít ?i?m h?n s? là ng??i th?ng l?i trong tình tr?ng hai bên cùng quá 21 ?i?m. V?i ng??i ch?i có t?ng ?i?m quá 21 thì s? ???c x? th?ng so v?i ng??i ch?i có bài nh? h?n 16 ?i?m.


Không ch? có th?, cách ch?i bài xì dách c?ng ?? c?p ??n 1 s? cách tính ?i?m ??c tr?ng khác:


- X? hòa ??i v?i tr??ng h?p ng??i ch?i và nhà cái ??u s? h?u bài Qu?c, s? không ai m?t ti?n trong tr??ng h?p này.


- Nhà cái s? ???c x? th?ng trong tình hu?ng C? nhà cái và ng??i ch?i s? h?u bài Xì bàng.


- Nhà cái s? ???c x? th?ng trong tình hu?ng c? ng??i ch?i và nhà cái s? h?u bài Xì Dách.


- Ng??i ch?i ???c x? th?ng n?u ng??i ch?i có xì bàn, nhà cái có xì dách và trái l?i.


- Trong tình hu?ng ng? linh ??u xu?t hi?n ? ng??i ch?i và nhà cái thì ng??i chi?n th?ng là ng??i có t?ng ?i?m ít h?n.


3. Kinh nghi?m ch?i bài xì dách c?a các cao th?


khi ch?i bài xì dách, các cao th? th??ng ?ng d?ng m?t s? chi?n thu?t và kinh nghi?m ch?i nh? sau:


- gi? d? t?ng ?i?m t? 16 - 17 ?i?m: Tùy theo s? bài trên tay c?a ng??i ch?i khác mà các b?n có th? quy?t ??nh so bài ho?c b?c bài ti?p.


- các b?n nên b?c ti?p n?u ng??i ch?i khác ?ang ch? có 2 quân bài ?? t?ng c??ng kh? n?ng chi?n th?ng khi rà soát bài.


- b?n c?n d?a vào cách ?ánh c?a ng??i ch?i khác ? nh?ng ván bài tr??c ??y trong tr??ng h?p ng??i ch?i ?y có 3 - 4 quân bài trên tay. Nhìn vào và d? báo xem ng??i ch?i ?y quy?t ??nh b?c bài hay không? Ho?c theo dõi vì th??ng lúc ?? bài, ng??i ch?i s? ko b?c bài n?a, trong kho?ng ?y b?n có th? tính toán ???c t?ng ?i?m bài c?a h? và quy?t ??nh b?c bài hay rà soát bài.


- Trong tình hu?ng m?t ng??i ch?i ?ã b?c 5 quân bài, r?t có th? h? ?ã s? h?u ng? linh, tuy v?y c?ng có th? b? qu?c (t? l? b? qu?c th??ng cao h?n). Trong tình hu?ng này, ng??i ch?i nên quy?t ??nh so bài.


- Ng??i ch?i nên quy?t ??nh so bài n?u nh? ?ang có t?ng ?i?m trong kho?ng 18 - 21.


Hi v?ng caothu ?ã san s? v? cách ch?i bài xì dách trên ?ây s? h?u ích ??i v?i b?n!


 

เว็บบอร์ดลิเวอร์พูล : 0 ความคิดเห็น

Login to our site

Enter your username and password to log on: