หน้าแรก / เว็บบอร์ด / BACCARAT L? G?? C?C QUY LU?T, THU?T NG? CH?I B?I BACCARAT ??Y ??

BACCARAT L? G?? C?C QUY LU?T, THU?T NG? CH?I B?I BACCARAT ??Y ??

kimkim 2022-12-03 16:36:41 141 0

BACCARAT LÀ GÌ? CÁC QUY LU?T, THU?T NG? CH?I BÀI BACCARAT toàn b?


 


Baccarat là m?t trò ch?i bài 52 lá không còn quá xa l? v?i ph? quát ng??i ??c thù là v?i các dân ch?i cá ??. Là trò ch?i có t? l? th?ng cao và quy lu?t ch?i r?t c? b?n nên hi?n nay ???c r?t nhi?u m?i ng??i tuy?n l?a.


V?y ngay bây gi? b?n hãy c?ng admin nhà cái ?i phân tách rõ thêm v? bài Baccarat là gì? có nên ch?i baccarat? Và nh?ng quy lu?t, thu?t ng? ch?i bài Baccarat g?n nh? qua bài vi?t d??i ?ây nhé!


 


Baccarat là gì?


Bài Baccarat hay còn g?i là bài cào qu?c t?, bách gia l?c hay cào 3 lá. ?ây là m?t trò ch?i cá ?? ???c thi ??u ?a d?ng trên toàn c?u. Baccarat s? d?ng bài 52 lá nh? cách ch?i 3 cây c?a Vi?t Nam.


Baccarat là gì? Bài Baccarat là bài gì? (?nh minh h?a)Baccarat là gì? Bài Baccarat là bài gì? (?nh minh h?a)


Baccarat có lu?t ch?i h?i gi?ng v?i bài ba cây t?i Vi?t Nam, nh?ng vì là trò ch?i qu?c t? nên s? có m?t vài lu?t c?n b? sung riêng nh? sau:
 • Trong bài Baccarat, s? có hai c?a ??t c??c chính ?y là c?a Con (Player ) và c?a Cái ( Banker ).
 • Dealer s? chia bài cho hai c?a sau 27s, m?i bên s? có 2 lá bài. Sau ??y, d?a vào s? ?i?m c?a hai lá bài Ban ??u ?? quy?t ??nh có b?c lá th? 3 hay ko. Tính t?ng ?i?m c?a hai c?a ?? xác ??nh th?ng thua.
Các thu?t ng? ch?i bài Baccarat


?? ?ánh bài Baccarat m?t cách thành th?c, ng??i ch?i không nh?ng ph?i hi?u rõ Baccarat là gì mà còn ph?i bi?t ???c các thu?t ng? trong game bài baccarat có can d? t?i Game bài này.


Các thu?t ng? ch?i bài Baccarat (?nh minh h?a)Các thu?t ng? ch?i bài Baccarat (?nh minh h?a)
 • Natural: Là th?ng b?ng d?ng, ng??i ch?i s? là ng??i chi?n th?ng khi s? h?u trong tay 2 lá bài Ban ??u có t?ng tr? giá là 8 ho?c 9. Chính vì v?y, lá bài th? 3 s? ko c?n ph?i l?t ?? quy ??c ?i?m n?a.
 • Player: Là c?a c?a ng??i ch?i. N?u b?n ??t c?a này mà th?ng s? nh?n ???c ti?n th??ng theo t? l? 1:1 và ko ph?i chia ti?n huê h?ng cho nhà cái.
 • Banker: c?a c?a nhà cái. N?u các b?n ??t c??c c?a này, các b?n th?ng s? ph?i trích 5% ti?n th??ng g?i là hoa h?ng cho nhà cái.
 • Tie: ?ây là c?a hòa. Ng??i ch?i ??t c?a này ch? th?ng lúc hai c?a nhà con và nhà cái có s? ?i?m b?ng nhau. T? l? ti?n th??ng thu ???c s? chao ??o t? 8 – 9 l?n so v?i ti?n c??c.
 • Small: ?ây là c?a kho?ng cách. N?u nh? kho?ng cách ?i?m gi?a hai c?a là 4 thì b?n s? chi?n th?ng, và nh?n th??ng v?i t? l? ti?n là 1.5:1
 • Big: ?ây là kho?ng cách gi?a 2 c?a. T? l? ?n ti?n th??ng là 0.54:1
 • Perfect Pair: là thu?t ng? ch? ng??i ch?i lúc ??t c??c hai c?a. Gi? d? các b?n chi?n th?ng s? ?n th??ng v?i t? l? là 25:1
 • Either Pair: V?i ch?i d?ng này, ng??i tham d? ch? c?n ??t c??c 1 trong hai c?a. T? l? ti?n th??ng s? là 5:1
 • Banker Pair: Ch? ng??i tham d? lúc ??t c?a nhà cái. T? l? ?n ti?n th??ng là 11:1
Quy lu?t ch?i bài Baccarat và l? lu?t rút bài th? 3


Tùy thu?c vào t?ng tr??ng h?p mà ng??i ch?i và nhà cái s? ???c gi? nguyên k?t qu? 2 lá bài ban ??u ho?c chia thêm 1 lá bài th? 3. Thông th??ng nó s? có 3 trong tình hu?ng nh? sau:


Th?ng thiên nhiên


n?u m?t trong hai bên các b?n ??t c??c có t?ng ?i?m hai lá bài ?em ??n là 8 ho?c 9 thì s? ???c coi là “th?ng t? nhiên”. ?i?u này t?c th? lá bài th? 3 s? không c?n ph?i rút n?a.


Bài Player


n?u các b?n ??t c??c m?t trong 2 c?a có t?ng ?i?m là 6 ho?c 7 thì s? phân ??nh th?ng thua b?ng cách tính ?i?m cao th?p. Và lá bài th? 3 không c?n ph?i rút ra n?a. N?u trong tr??ng h?p ?i?m th?p h?n s? ???c rút thêm lá th? 3 ?? tính ?i?m t?ng c?a 3 lá.


Bài banker


S? gi?i h?n ko rút thêm lá th? 3 lúc m?t trong hai c?a c??c có t?ng tr? giá các quân bài là 7. N?u nh? t?ng bé h?n s? ph?i rút thêm lá th? 3 khi có t?ng ?i?m là 0, 1, 2. Tình tr?ng ng??i tham d? có t?ng ?i?m là 6 ho?c 7 thì nhà cái s? rút thêm lá th? 3 n?u nh? có t?ng tr? giá quân bài là d??i 5.


L?i k?t


Trên ?ây là ph?n ?ông nh?ng quy lu?t, thu?t ng? ch?i bài Baccarat mà nhà cái ?ã thu th?p và t?ng h?p. Hi v?ng v?i nh?ng kinh nghi?m các lo?i c??c trong Baccarat, ch?i bài Baccarat ???c san s? nh? trên s? giúp b?n n?m ???c s? ?ông nh?ng quy lu?t và thu?t ng? trong bài Baccarat.

เว็บบอร์ดลิเวอร์พูล : 0 ความคิดเห็น

Login to our site

Enter your username and password to log on: